Beiratkozás

BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁRA

A maglódi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező gyermekek részére a kötelező felvételt biztosító körzethatár: Maglód város közigazgatási területe.

Hirdetmény az elsős beiratkozásról

Tájékoztatás a beiratkozás eljárásrendjéről

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok

  • A GYERMEK NEVÉRE KIÁLLÍTOTT SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ (SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT, SZEMÉLYIAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY)
  • A GYERMEK LAKCÍMÉT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY
  • A GYERMEK TAJ KÁRTYÁJA

Ha rendelkezésre áll, a gyermek nevére kiállított szakértői vélemények

    • NEVELÉSI TANÁCSADÁS KERETÉBEN VÉGZETT ISKOLAÉRETTSÉGI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY,
    • SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ESETÉBEN A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYE

Nyilatkozatok

  • NYILATKOZAT AZ ETIKA/HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁSRA VONATKOZÓAN
  • KÉRELEM AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA ALÓLI MENTESÍTÉSRŐL / NAPKÖZIS BEIRATKOZÁS

BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖBBI ÉVFOLYAMÁRA

A beiratkozás az iskola titkárságán történik. Indokolt esetben (pl. áttelepült gyermek) a tudásszint felmérése alapján soroljuk be a tanulókat egy adott évfolyamra (matematika, magyar, történelem és egy kijelölendő tárgyból) A felmérés beszélgetésből, szóbeli és írásbeli kérdésekből áll.

Adott tantárgyat nem tanult (pl. nyelv) gyermeknek abból a tárgyból különbözeti vizsgát kell tenni. Indokolt esetben akár több éves felzárkóztatási idő is adható. A felzárkóztatás esetleges költségeit az iskola nem vállalja, azt a szülőnek kell biztosítania. A felzárkóztatási idő lejártával a tanuló osztályozható.

BEIRATKOZÁS A MŰVÉSZETI ISKOLÁBA

A beiratkozáskor a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke igénybe veszi-e más alapfokú művészeti oktatási intézmény szolgáltatásait. A régi tanulók leadják a bizonyítványukat

A beiratkozás ideje az előző tanév végén és az új tanév első hetében lehet. A beiratkozás alapja a jelentkezési lap, amelyek alapján az iskola dönt a felvételi eljárás szükségességéről. A jelentkezési lapokat legkésőbb az előző tanév utolsó hetében kell leadni, illetve az új tanulók a tanév első hetében megadott időpontig adhatják le. Utólag leadott jelentkezési lapokat az iskola nem tud figyelembe venni.
A régi tanuló felvétele a jelentkezési lap leadásával automatikus, amennyiben az előző évben tanulmányi, vizsga és tandíjfizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
Új tanulók esetén a művészeti iskola felvételi eljárás alapján dönt a felvételről, ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámot. A felvételi eljárás felvételi bizottság előtt történik. Zene tagozaton a felvételnél előnyt jelent, ha a tanuló az általános iskola Vermesy-tagozatos osztályába jár. A felvételiről szóló döntés után egy nappal az iskola értesíti a felvételt nyert tanulókat
A térítési díj mértékét jogszabály határozza meg, melyet két részletben (ősszel és tavasszal) kell befizetni. A hátrányos helyzetű tanuló szülői kérésre mentesül a térítési díj fizetése alól.

BEIRATKOZÁS A NAPKÖZIBE

A napközi otthonba (alsó) és a tanulószobai foglalkozásokra (felső) tanévenként előre, minden év májusában (az utolsó szülői értekezleten) illetve az első évfolyamra a beiratkozáskor írásban kell jelentkezni. Indokolt esetben tanév közben is kérheti a szülő gyermeke napközi otthonos elhelyezését. Napközi otthonba illetve tanulószobára minden tanulót felveszünk.