Beiratkozás (2019)

BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁRA

Kötelező felvételt biztosító körzethatár: Maglód város közigazgatási területe

Az elsős beiratkozás dátumáról és az időpontokról az alábbi hirdetményben adunk tájékoztatást:

Beiratkozas_2019

A beiratkozásra a MAGHÁZ-ban kerül sor (Maglód, Fő utca .4-6.) Szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím kártyája, TAJ kártyája, az óvoda vagy a nevelési tanácsadó iskolaérettségi szakvéleménye, a szülő személyi igazolványa.
A beiratkozáson nyilatkoznia kell a Szülőnek a család szociális helyzetéről (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek-e) illetve az egy háztartásban élő gyermekek számáról. (Erre az egyes szociális támogatások elbírálásához van szükség). Az első évfolyamos tanulók a tankönyvekhez ingyenesen jutnak hozzá.
Amennyiben a gyermek rendelkezik egyéb más szakértői bizottsági szakvéleménnyel (sajátos nevelési igényre vagy tanulási nehézségekre vonatkozóan), kérjük, hogy azt is hozza magával.

A szülő tájékozódhat a beiratkozáskor az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti működési szabályzatáról, továbbá kézhez kapja az iskolai házirend egy példányát. A beiratkozás után összevont szülői értekezletet keretében részletes tájékoztatót tartunk a leendő elsősök részére. A beiratkozásnál felmérjük a szülők igényeit az osztályba soroláshoz, a nyelv választáshoz, a napközi igényléséhez. A fenti kérdésekben a döntési jogkört az intézmény vezetője gyakorolja.

A hit-, és erkölcstan oktatásról, a napköziről (és ezzel párhuzamosan a délutáni kötelező iskolai benntartózkodás alóli felmentésről), továbbá a művészeti iskolai oktatás igényléséről is ekkor kell nyilatkozni.

“Nyilatkozat etika/ hit - és erkölcstan oktatás választásáról” letöltése Szülői-nyilatkozat-hit-és-erkölcstan-oktatásra.pdf – Letöltve 330 alkalommal – 401 KB

“Nyilatkozat napköziről” letöltése napkozis-jelentkezesi-lap.pdf – Letöltve 345 alkalommal – 707 KB

BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖBBI ÉVFOLYAMÁRA
A beiratkozás az iskola titkárságán történik. Indokolt esetben (pl. áttelepült gyermek) a tudásszint felmérése alapján soroljuk be a tanulókat egy adott évfolyamra (matematika, magyar, történelem és egy kijelölendő tárgyból) A felmérés beszélgetésből, szóbeli és írásbeli kérdésekből áll.

Adott tantárgyat nem tanult (pl. nyelv) gyermeknek abból a tárgyból különbözeti vizsgát kell tenni. Indokolt esetben akár több éves felzárkóztatási idő is adható. A felzárkóztatás esetleges költségeit az iskola nem vállalja, azt a szülőnek kell biztosítania. A felzárkóztatási idő lejártával a tanuló osztályozható.

BEIRATKOZÁS A MŰVÉSZETI ISKOLÁBA
A beiratkozáskor a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke igénybe veszi-e más alapfokú művészeti oktatási intézmény szolgáltatásait. A régi tanulók leadják a bizonyítványukat

A beiratkozás ideje az előző tanév végén és az új tanév első hetében lehet. A beiratkozás alapja a jelentkezési lap, amelyek alapján az iskola dönt a felvételi eljárás szükségességéről. A jelentkezési lapokat legkésőbb az előző tanév utolsó hetében kell leadni, illetve az új tanulók a tanév első hetében megadott időpontig adhatják le. Utólag leadott jelentkezési lapokat az iskola nem tud figyelembe venni.
A régi tanuló felvétele a jelentkezési lap leadásával automatikus, amennyiben az előző évben tanulmányi, vizsga és tandíjfizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
Új tanulók esetén a művészeti iskola felvételi eljárás alapján dönt a felvételről, ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámot. A felvételi eljárás felvételi bizottság előtt történik. Zene tagozaton a felvételnél előnyt jelent, ha a tanuló az általános iskola Vermesy-tagozatos osztályába jár. A felvételiről szóló döntés után egy nappal az iskola értesíti a felvételt nyert tanulókat
A térítési díj mértékét jogszabály határozza meg, melyet két részletben (ősszel és tavasszal) kell befizetni. A hátrányos helyzetű tanuló szülői kérésre mentesül a térítési díj fizetése alól.

BEIRATKOZÁS A NAPKÖZIBE
A napközi otthonba (alsó) és a tanulószobai foglalkozásokra (felső) tanévenként előre, minden év májusában (az utolsó szülői értekezleten) illetve az első évfolyamra a beiratkozáskor írásban kell jelentkezni. Indokolt esetben tanév közben is kérheti a szülő gyermeke napközi otthonos elhelyezését. Napközi otthonba illetve tanulószobára minden tanulót felveszünk.